'Abdu'l-Baha leaving Pilgrim House

'Abdu'l-Baha leaving Pilgrim House