'Abdu'l-Baha at No. 7 Haparsim Street

'Abdu'l-Baha at No. 7 Haparsim Street, Haifa